Ubytovací řád | Apartmány Pod Lípou

Ubytovací řád

Tento ubytovací řád se vztahuje na hosty ubytované v zařízení:
Apartmány Pod Lípou, Čejov 182, 396 01 Humpolec
Provozovatel/pronajímatel: Tomáš Snížek, Čejov 159, 396 01 Humpolec
E-mail: info@apartmanypodlipou.cz
Tel.: +420 777 009 976


 1. Tento ubytovací řád jsou povinni dodržovat všichni hosté, kteří jsou v apartmánu ubytováni nebo jsou u ubytovaných hostů na návštěvě.
 2. Host může užívat apartmán po dobu, kterou má řádně předem smluvenou a uhrazenou.
 3. Ubytovací zařízení může ubytovat pouze občana, kterého řádně přihlásí, a to po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného platného dokladu totožnosti.
 4. Na základě rezervace apartmánu je hostovi rezervováno ubytování od 15.00 hod. do nejdéle 20.00 hod. domluveného dne. Po 20.00 hod. musí být hodina ubytování předem výslovně dohodnuta.
 5. V den skončení smluveného pobytu je host povinen uvolnit apartmán nejpozději do 10.00 hod.
 6. Úhradu za ubytování a poplatky s tím spojené je host povinen zaplatit v souladu s ustanoveními uvedenými v platném Ceníku.
 7. Poté, co se host ubytuje, je povinen zkontrolovat inventární seznam, který je v každém apartmánu vyvěšený a případné zjištěné rozdíly ihned nahlásit provozovateli nebo jím stanovené odpovědné osobě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a případné nesrovnalosti bude muset host uhradit na místě v hotovosti, případně srážkou ze složené kauce.
 8. Ve všech prostorách apartmánu platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně. Pro rozdělávání ohně jsou speciálně vyhrazené prostory na zahradě náležející k objektu, kde se řídí pravidly pro rozdělávání ohně.
 9. Pro udržení čistého prostředí prosíme hosty, aby si při vstupu do budovy apartmánu řádně očistili obuv a uvnitř vlastního apartmánu následně používali výhradně domácí obuv.
 10. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.
 11. Přijímání návštěv v apartmánu je povoleno v době od 9:00 do 20:00 hod., pokud není dohodnuto jinak.
 12. Ubytovací zařízení neodpovídá za případné ztráty a škody na majetku hosta, na věcech jím vnesených do ubytovacího zařízení, ani za škody na jeho osobních věcech.
 13. Ubytovaný host je povinen užívat prostory vyhrazené pro ubytování. Bez souhlasu provozovatele nesmí přemisťovat nábytek, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě, nebo jiné instalace či rozvodů ubytovacího zařízení.
 14. V apartmánu může ubytovaný používat pouze elektrické spotřebiče pro osobní hygienu (holicí strojek, vysoušeč vlasů, osobní počítač), vyjma kuchyňských a jiných k apartmánu náležejících spotřebičů.
 15. Za případné škody způsobené na zařízení a majetku odpovídá host dle platných předpisů apartmánů a je povinen tyto škody nahradit v plné výši. (viz. Ceník u inventárního seznamu).
 16. Ubytovaný je při odchodu z apartmánu povinen zkontrolovat a případně uzavřít vodovodní uzávěry/baterie, zavřít všechna okna, zhasnout světla, sejmout rychlovarnou konvici z podstavce a uzamknout dveře. Klíč si může během pobytu ponechat. Při odjezdu je host povinen odevzdat klíče ubytovateli nebo jím určené odpovědné osobě. V případě ztráty klíčů uhradí host náklady související s jejich celkovou výměnou, včetně klíčové vložky vchodových dveří (jednorázový fixní poplatek 800 Kč).
 17. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 let věku bez dozoru dospělých ve všech prostorách ubytovacího zařízení.
 18. Ubytovaným není dovoleno brát na pokoje sportovní nářadí ani předměty, pro jejichž úschovu není v apartmánu vyhrazené místo.
 19. Psi a jiná zvířata nemohou být ubytována.
 20. V apartmánu je nutno zachovávat i během dne klid a nerušit ostatní nadměrným křikem, hlučným zpěvem, nadměrným zesilováním reprodukované hudby apod.
 21. V době od 22.00 do 07.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid a chovat se tak, aby nerušil klid ostatních ubytovaných i okolních sousedů. V případě, že i přes upozornění bude chování ubytovaných odporovat dobrým mravům či hrubě porušovat tento Ubytovací řád, má provozovatel právo s okamžitou platností ukončit pobyt hosta bez jakékoli finanční náhrady i před uplynutím dohodnuté doby. Nárok provozovatele vymáhat úhradu škod či ztrát na ubytovaném tím není nijak dotčen ani krácen.
 22. Míčové hry a jiné sporty je možno provozovat pouze na místech určených k tomuto účelu. Veškeré sportovní vyžití je pouze na vlastní nebezpečí. Provozovatel nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.
 23. Dětská hřiště (houpačky, skluzavky, prolézačky apod.) mohou děti používat pouze za přítomnosti dospělé osoby (rodiče, apod.). Provozovatel tímto upozorňuje hosty, aby nepouštěli děti na hřiště bez dozoru.
 24. Motorová vozidla po smí být po předchozí domluvě s provozovatelem zaparkována jen na určených místech. Tato parkovací plocha není hlídaná a provozovatel neručí za případné ztráty či poškození vozidla, nebo věcí ve vozidle.
 25. Všichni hosté apartmánu jsou povinni dodržovat tento Ubytovací řád. V případě jeho porušení, je provozovatel apartmánu oprávněn ubytování ihned ukončit bez náhrady. Nárok provozovatele vymáhat úhradu škod či ztrát na ubytovaném tím není nijak dotčen ani krácen.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Rozumím | Další informace